આખી દુનિયા એક તરફ અને મિત્રની મિત્રતા એક તરફ.
શું મિત્રતામાં અપેક્ષાઓ હોય?
પરસ્પર અનાદર હોય?
જરૂરિયાતો હોય?
કે લાગણીઓની એવી સીમા જ્યાં દરેક વસ્તુ અદ્રશ્ય બની જાય.

અસ્તિત્વ, અપેક્ષા, લાગણી, જરૂરિયાત, સંબંધ, અને સમય.
જ્યાં દરેકનું અસ્તિત્વ ઓગળી જાય ત્યાંથી મિત્રતાની પરિભાષા શરુ થાય.

જ્યાં નિયમોના બંધન નથી હોતા…
મગજના ખોટા વહેમ નથી હોતા…
ગેરસમજોને કોઈ સ્થાન નથી હોતું…
અરે, અસ્તિત્વનું પણ કોઈ સન્માન નથી હોતું…

ફક્ત હોય છે તો
મિત્ર તરફની સમર્પણ ભાવના…
અને તેથી પણ વિશેષ
હું છું… ફક્ત તારે માટે…
એ કહેવાની ભાવના…

– શીતલ બાદશાહ

Whatsapp us to get in touch with you!