ઉડવાની ક્ષમતા વિષે જ્ઞાન નથી,
ઉડવાનો કોઈ વિશેષ અંદાજ નથી;

પક્ષીઓની સાથે કોઈ હરીફાઈ નથી,
કે કીડીઓની આગળ અભિમાન નથી.

જીવન છે સુરજથી ચાંદ સુધીનું,
બગીચાના એક થી બીજા છેડા સુધીનું;

વિશ્વ છે લાલથી પીળા ફૂલ સુધીનું,
પણ ઉડવું છે છેલ્લા શ્વાસ સુધીનું.

– શીતલ બાદશાહ.

Whatsapp us to get in touch with you!