અગાશી પર રહી પતંગ ઉડાડે, જાણે છે યુદ્ધ ચારેકોર,
જીવનતટ પર રહી કોણ જાણે, ક્યારે ખેંચી નાંખે દોર.

એક જીવન છે તારી પાસે, એક જીવન છે મારી પાસે,
ખર્ચી નાંખીએ શ્વાસ સઘળા, કોઈ ન જીવ્યું હોય આજ પોર.

– શીતલ.

Whatsapp us to get in touch with you!