નિરાશાની ઊંડી ખાઈમાં આશાનો એક દીવો પ્રગટાવ,
નિષ્ફળતાની હારમાળાઓ વચ્ચે સફળતાની એક આશ જગાવ;

હું તો એક મગતરારૂપ માનવી છું, કોઈ ઈશ્વર નથી,
ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખું, તેવું એક સ્વચ્છ અને કોમળ મન જગાવ.

– શીતલ બાદશાહ.

Whatsapp us to get in touch with you!