“તમારું નામ શું છે?”

“બધા મને ઓલિયો કહે છે.”

“જન્મે કેવા?”

“એટલે”

“એટલે કે તમારો ધર્મ કયો?”

“ધર્મ એટલે શું?”

“આ તો તમે કેવો વળતો પ્રશ્ન પૂછો છો? જવાબ આપોને. તમારો ધર્મ કયો?”

“જયારે તમને પ્રશ્ન સમજાય, ત્યારે મને ફરીથી પૂછજો. હું જરૂર જવાબ આપીશ.”

Whatsapp us to get in touch with you!