“આજે ફરીથી કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ આપવા ના આવ્યું. તમને નથી લાગતું કે આપણે આપણી કંપનીની છાપ સુધારવી જોઈએ?”

“તેના પર ફરી ક્યારેક વિચાર કરીશું. તમે તમારા પ્રયત્નો વધારો.”

ડો. શીતલ બાદશાહ

Whatsapp us to get in touch with you!